Bg En Fr

Дизайн на калъфи за телефони

Принт I Дизайн на калъфи за телефони

предишен Следващ

затвори

Общи условия

Всяко лице, наричано по-долу за краткост „потребител“, което получи достъп до уеб сайт на адрес http://www.noavis.com, наричан по-долу за краткост „Сайт“, и до информацията и услугите в него, наричани по-долу за краткост „Съдържание“, предлагани от Ноавис ЕООД, наричан по-долу за краткост „Доставчик“, се съгласява и приема Общите условия за ползване, посочени по-долу.

При ползването на този Сайт, потребителят се задължава да спазва настоящите общи условия, както и всички други условия, установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с общите условия, да преустанови ползването на този Сайт незабавно. Доставчикът не следва да носи отговорност, ако потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите условия.

1. Общи условия за ползване на уеб сайта

1.1. Потребителят има право да използва този Сайт и информацията и материалите, съдържащи се и показвани в него, само за законни цели и по начин, който не накърнява правата или ограничава използването и достъпа до този Сайт на трета страна.

1.2. Ползването на Сайта е по инициатива, воля и за сметка на потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляра на авторското право – Ноавис ЕООД или трета страна (където е приложимо).

1.3. Ноавис ЕООД упълномощава потребителитя да разглежда, съхранява, копира в електронен вид и отпечатва физически копия на материалите от този сайт (включително страници, документи, файлове, снимки) единствено за своя употреба с цел да получи информация относно продуктите и услугите, предлагани от Доставчика, както и да извършва поръчки или оферти за продуктите и услугите в Сайта.

1.4. Потребителят няма право да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), преиздава, публикува, изпраща или предава (във вид на поща, по електронен път или друг начин), излага, дава под наем, продава, прехвърля, създава вторични материали на базата на съдържанието в Сайта, да свързва или използва за публична или търговска цел, да разпространява по какъвто и да е друг нецитиран тук начин какъвто и да е елемент от съдържанието на този Сайт, без предварително изрично писмено разрешение от Ноавис ЕООД. Всяка употреба на съдържанието в друг сайт или електронна среда е забранена за каквито и да е било цели без предварително писмено разрешение от Ноавис ЕООД.

1.5. Всяка непозволена употреба на Сайта или Съдържанието в него (включително, но не само изпращане или предаване на материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, противоконкурентно, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание, или каквито и да са други материали, които представляват или подстрекават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило законите на Република България) е изрично забранено.

1.6. Употребата на всякакъв вид софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в Сайта, е изрично забранено.

1.7. Потребителят е длъжен да не използва Сайта с цел придобиване на неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

1.8. Ноавис ЕООД си запазва правото да актуализира (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл. цени, публикации, технически данни, продуктова гама или друга информация, описана на или имаща отношение към настоящия Сайт), да коригира възможни грешки, неточности и пропуски, по всяко време, без предизвестие.

2. Политика за защита на личните данни

2.1. В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, Ви информираме, че:

- Личните данни, които попълвате в контактните форми на този сайт, се получават в официалната електронна поща sales@noavis.com на администратор: Ноавис ЕООД, ЕИК 2006321370, адрес гр. София, ул. Йордан Радичков 5А.
- Личните данни, които се обработват при получаване на запитване чрез контактната форма са: Вашето име, електронна поща и телефон за връзка.
- Гореспоменатите лични данни се обработват с цел да се даде отговор на Вашето запитване.

2.2. Данните се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните)

2.3. Личните данни предоставени чрез контактната форма в уеб сайта:

- НЕ се предоставят на трети лица.
- НЕ се използват за профилиране.
- НЕ се  използват за директен маркетинг.
- Се изтриват в тримесечен срок.

2.4. Като субект на личните данни имате следните права съобразно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679, а именно:

- Да искате достъп до личните данни.
- Да искате корекция, изтриване или ограничаване на обработването на данните.
- Да правите възражения срещу обработването на данните.
- Право на преносимост на данните.

2.5. Когато изпратите запитване чрез контактните форми намиращи се на сайта www.noavis.com Вие отбелязвате, че сте съгласни с обработката на посочените лични данни съгласно гореизложената Политика на защита на личните данни.

3. Ограничаване на отговорността

3.1. Цялото съдържание на този Сайт се предоставя "такова, каквото е". Доставчикът е предприел всички разумни мерки, за да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията в сайта, както и отсъствието на подвеждаща информация. Въпреки това Ноавис ЕООД не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в Сайта.

3.2. Използването на Сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, е изцяло отговорност на потребителя.

3.3. При никакви обстоятелства Ноавис ЕООД, неговите служители, управители, доставчици, агенти или други трети лица, споменати на този сайт или участващи в създаването му, няма да носят отговорност за каквито и да е било щети (в това число, но не само преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани с или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до Сайта или на материал, разположен в него, както и оперирането с него, (включително технически проблеми независимо от положените от доставчика усилия) или на други сайтове, към които Сайтът препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от вида на основанието и без значение от липсата на предупреждение за възможността за възникване на такива вреди и дори и когато  доставчикът е бил уведомен относно вероятността за настъпване на подобни щети.

3.4. В случаите, които не са упоменати тук, отговорностите на Ноавис ЕООД се ограничават до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.

3.5. Ползването на този Сайт може да бъде свързано с известни разходи от страна на Потребителя, поради такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. доставчикът не следва да дължи на потребителя никакви суми по отношение на всякакви разходи във връзка с ползването на този Сайт.

4. Препратки (хипервръзки)

4.1. Сайтът може да съдържа хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Препратките към тези сайтове в този Сайт не се наблюдават от Доставчика и са предоставени единствено за улеснение на потребителите.

4.2. При използването на тези препратки, потребителят разбира, че напуска този Сайт. Доставчикът Ноавис ЕООД не носи отговорност за достъпа на или чрез тези външни сайтове, както и по отношение на тях тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тези външни сайтове. Доставчикът не следва да носи отговорност за политиката за защита на личната информация или сигурността на тези сайтове. Употребата на такива сайтове, препратки за които има в Сайта, е изцяло отговорност на потребителя. Потребителите следва да насочат своите претенции директно към администратора или уебмастъра на въпросния външен сайт.

4.3. Препратки от трети страници към Сайта са допустими, при условие че са извършени в подходящ контекст. При необходимост от уточнения относно възможността да поставите препратка във Вашия уеб сайт към страница от този сайт, моля свържете се с нас.

5. Авторско право

5.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този уеб Сайт са предмет на авторското право. Те са собственост на Ноавис ЕООД, която притежава изключителното право за ползването им. Всяка неоторизирана употреба на съдържанието представлява нарушение на авторски права или други законови разпоредби.

5.2. Потребителите могат да отпечатват отделни страници и/или части, изображения (марки, знаци, емблеми), графики и др. от уеб Сайта, при условие, че не премахват придружаващите ги авторски знаци, търговски марки, запазени марки и др., цитират източника на информацията и ги ползват само за информативни, непублични и нетърговски цели.

5.3. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на този уеб Сайт и да го използват за каквато и да било публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на услугите на Ноавис ЕООД.

5.4. Този уеб Сайт може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други фирми, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

5.5. Използването на каквото и да е Съдържание от Сайта, освен по начини, които не противоречат на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика Ноавис ЕООД, е изрично забранено.

5.6. Достъпът до този Сайт както и до която и да било част от съдържанието му не може да се тълкува като придобиване на лицензи или други права за ползване на интелектуалната собственост, без предварителното писмено разрешение на собственика – Ноавис ЕООД.

6. Поверителност

6.1. Доставчикът Ноавис ЕООД гарантира неприкосновеността на всички лични данни, включително, но не само името на потребителя и/или email адрес. Те ще бъдат използвани единствено за целите, за които те са били събрани или получени и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Всяка друга информация, включително електронна кореспонденция или друг вид съобщения, изпратени до нас, ще се считат за неповерителни и няма да представляват предмет на настоящата политика за поверителност и Доставчикът не следва да носи отговорност за съхранението и обработването на тази информация.

6.2. Лична или идентифицираща информация няма да бъде използвана по други начини без изрично писмено съгласие от страна на потребителя, освен в случаите, предвидени от закона, или съдебно решение. Доставчикът няма да ползва личната идентификационна информация, за да изпраща нежелани съобщения (спам).

6.3. Доставчикът не следва да бъде отговорен за личната идентифицираща информация, която потребителят разкрива пред други сайтове чрез ползване на линковете към тях, намиращи се на Сайта. Задължение на потребителя е да прегледа и да се запознае с политиките за защита на личната информация на тези сайтове.

6.4. Информацията, която потребителят предоставя по време на посещението си на този Сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания и въпроси, за подобряване на съдържанието на Сайта, за връзка с потребителите, за информиране относно нови услуги, за изпращане на информация, за маркетингови и други информационни цели, за получаване на поръчки от потребителите, за изпращане на поръчаните стоки и услуги до потребителите и др. По време на посещението на Сайта, Доставчикът получава информация като брой на посетителите, IP адрес на потребителя, дата и час на посещението, източник на заявката и други, която може да ползва за целите на собствена статистика и системно администриране.

6.5. Ноавис ЕООД си запазва правото да променя настоящата политика за поверителност като част от условията за ползване на Сайта по всяко време, с или без предварително уведомяване. Последващата употреба на съдържанието на Сайта след така направените промени ще означава, че потребителят разбира и приема тези промени. Задължение на потребителя е да се запознава със Съдържанието и настъпилите промени в него. Датата на последна актуализация на тази страница е отбелязана в началото на условията за ползване на сайта.

затвори

карта на сайта